Vidaus tvarkos taisyklės

 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANTAVILIŲ PENSIONATAS

 

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS GYVENTOJAMS

 

1.     VšĮ Antavilių pensionatas yra bendrojo profilio socialinės globos įstaiga, turintis Demencijų skyrių. Į VšĮ Antavilių pensionatas priimami suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys. Gyventojai priimami ilgalaikei ir trumpalaikei (artimųjų atostogų, komandiruočių laikotarpiui ir pan.) socialinei globai ir slaugai. Gyventojai atvyksta su Vilniaus m. ar kitų šalies savivaldybių siuntimu (tais atvejais mokestį už socialines paslaugas nustato savivaldybė) arba priimami be siuntimo iš visos šalies (tais atvejais galiojantį mokestį apmoka pilnai pats gyventojas ar jo artimieji). Atvykstant be siuntimo, būtinas išrašas iš medicininių dokumentų (F 027/a su GKK išvada). Naujų asmenų priėmimas vykdomas vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46.

 

2.      Priimti į pensionatą asmenys vadinami pensionato gyventojais.

 

3.   Atvykusieji supažindinami su Vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams, teikiamomis paslaugomis ir apmokėjimo už jas dydžiu bei tvarka, apžiūrimi gydytojo ir atlikus reikiamas asmens higienos procedūras, apgyvendinami pensionate.

 

4.    Gyventojams leidžiama dėvėti savo asmeninius rūbus ir avalynę, bet, esant reikalui, išduodami ir pensionato rūbai bei avalynė.

 

5.   Nešvarūs ir netinkami dėvėjimui rūbai priėmimo metu grąžinami artimiesiems, o pastarųjų nesant likviduojami. Rūbai laikomi kambariuose spintose arba specialiai išskirtose vietose.

 

6.   Gyventojas, išvykdamas iš įstaigos, privalo grąžinti jam priklausančią pensionato aprangą, o nuosavą pasiimti su savimi. Jeigu gyventojas nuosavos aprangos neturi, įstaiga pagal metų sezoną ją išduoda neatlygintinai. Tuo atveju išrašomas važtaraštis, nurodant išduotų daiktų pavadinimą bei vertę.

 

7.    Atvykusieji į įstaigą apgyvendinami atitinkamame skyriuje atsižvelgiant į sveikatos būklę, amžių, bendravimo kalbą ir pan. Atsiradus psichologiniam nesuderinamumui tarp gyvenančiųjų kartu arba pasikeitus sveikatos būklei bei dėl kt. svarbių priežasčių, gyventojai gali būti perkeliami, pakeičiant korpusą, aukštą ar kambarį medikų bei socialinių darbuotojų sprendimu, pritarus administracijai.

 

8.     Administracijos įsakymai, potvarkiai bei žodiniai nurodymai yra privalomi visiems pen-sionato gyventojams.

 

9.    Pinigus bei kt. vertingus asmeninius daiktus kambariuose laikyti nerekomenduojama, o jeigu pastarieji laikomi - atsakomybė už jų saugumą tenka pačiam gyventojui. Pinigai gali būti saugojami įstaigos depozitinėje sąskaitoje.

 

10.   Atvykstant į įstaigą, gyventojas gali atsivežti televizorių, radio aparatą, šaldytuvą,funkcinę lovą bei kitus asmeninius daiktus.

 

11.   Apie pamestas ar dingusias įstaigos materialines vertybes gyventojas praneša įstaigos buities tarnybos darbuotojams.

 

12.   Gyventojai maitinasi valgykloje, o negalintiems arba nenorintiems ateiti į valgyklą, maistas pateikiamas kambariuose.

 

13.   Gyventojai skatinami pagal galimybes savarankiškai tvarkytis gyvenamuosiuose kambariuose bei bendro naudojimo patalpose.

 

14.    Kiekvienas gyventojas tausoja įstaigos turtą, saugo jį nuo gadinimo ir grobstymo. Sugadinimo (piktybiško) arba grobstymo atvejais kaltininkas privalo atlyginti padarytą materialinę žalą pagal veikiančius įstatymus.

 

15.   Susirgusį gyventoją nedelsiant apžiūri pensionato gydytojas ar slaugytojas. Atsižvelgiant į ligos pobūdį, gyventojas gydomas pensionate, reikalui esant, konsultuoja Antakalnio poliklinikos specialistai, hospitalizuojamas, kviečiama GMP.

 

16.    Gyventojams sudaromos sąlygos išsimaudyti pagal poreikį, bet skatinami maudytis ne rečiau kaip kartą per 7 dienas. Negalintys savimi pasirūpinti, apiprausiami kiekvieną dieną, o maudomi kas 7 dienas.

 

17.    Gyventojų dienotvarkė:

  7.00   -  8.00 - kėlimasis, lovų bei kambarių tvarkymas, prausimasis bei kitos asmens higienos procedūros

  8.00  –  9.00 - pusryčiai

12.30 – 13.30 - pietūs

13.30 – 14.30 - ramybės valanda

15.30 – 16.00 - pavakariai

18.00 – 19.00 - vakarienė

21.00 – 22.00 - pasiruošimas nakties miegui

22.00 - nakties miegas

Kitu dienos metu gyventojams teikiamos sveikatos priežiūros, socialinio darbo bei kt. paslaugos, vykdomos darbo terapijos, kultūrinės, sporto bei kt. gyventojų laisvalaikio užimtumo priemonės.

 

18.   Nuo 22.00 val. išjungiami radio, televizoriai, šviesos, išskyrus budintį apšvietimą ir visose įstaigos patalpose iki 7.00 val. ryto palaikoma tyla.

 

19.   Gyventojus lankyti jų artimiesiems leidžiama kasdien, išskyrus paskelbto karantino atvejais, nuo 8.00 val. iki 20.00 val., prieš tai užsiregistravus pas budėtoją - sargą ir palikus rūbinėje viršutinius drabužius. Esant gyventojų ar jų artimųjų pageidavimui, budintis personalas gali leisti būti su artimaisiais ir kitu laiku bei budėti naktį, bet tai neturi trukdyti kitiems gyventojams ir pažeisti jų interesus. Neblaivūs lankytojai į gyvenamuosius korpusus neįleidžiami.

 

20.   Gyventojas iš įstaigos gali išvykti laikinai (iki 45 dienų per metus) ar visam laikui, jeigu yra veiksnus ir pats to nori arba artimųjų rūpesčiu.

 

    20.1. Gyventojas, savo noru išvykstantis pas artimuosius ar kt. reikalais laikotarpiui iki 3-jų dienų, informuoja skyriaus socialinį darbuotoją ir užsiregistruoja pas įstaigos budėtoją – sargą specialiame žurnale, nurodydamas išvykimo vietą ir grįžimo laiką.

    20.2.Gyventojas, norėdamas išvykti ilgiau nei 3 dienoms, pateikia raštišką prašymą įstaigos direktoriaus vardu, suderintą su gydytoju arba slaugytoja ir savo skyriaus socialiniu darbuotoju. Gyventojo išvykimas įforminamas raštiškai pagal veikiančią įstaigoje tvarką. Šiuo išvykimo atveju, kad išsaugotų vietą, gyventojas moka 30 proc. nustatyto mokesčio už pragyvenimą įstaigoje. Už tris pirmąsias dienas gyventojas moka visą nustatytą mokestį.

 

21.  Išleidžiant gyventoją iš įstaigos, socialiniai darbuotojai įsitikina ir informuoja įstaigos vadovybę, kad asmeniui bus užtikrintos reikiamos paslaugos bendruomenėje, jis turės tinkamas gyvenimo sąlygas ir galės savarankiškai gyventi.

 

22.   Esant galimybėms įstaigoje ir gydytojui leidus, norintiems dirbti gyventojams gali būti suteiktos sąlygos jų darbinei veiklai, kaip svarbiam profesinės reabilitacijos faktoriui.

 

23.    Gyventojai nustatyta tvarka aprūpinami proteziniais, ortopediniais gaminiais bei kt. kompensacine technika.

 

24.    Gyventojas gali ruošti mėgiamus patiekalus skyriuose įrengtose virtuvėlėse.

 

25.   Pensionato gyventojams leidžiama auginti dekoratyvinius paukštelius, vėžliukus, žuvytes, jei tam neprieštarauja kambario kaimynas.

 

26.    Pensionate netoleruojamas piktnaudžiavimas alkoholiniais gėrimais ar narkotinėmis medžiagomis, bei jų tiekimas kitiems įstaigos gyventojams.

 

27.    Kambaryje leidžiama naudotis tvarkingais elektriniais virduliais kavai ar arbatai paruošti.

 

28.   Gyventojai gerbia vieni kitus ir aptarnaujantį personalą.

 

29.   Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose. Dėl fizinės negalios patiems negalintiems patekti į rūkymo kambarį, patekti į jį padeda personalas.

 

30.   Už vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą gyventojai gali būti baudžiami drausminėmis nuobaudomis (pastaba, papeikimas, pašalinimas iš pensionato). Reikalui esant, kviečiama policija arba pasitelkiamos kt. valstybinės institucijos.

 

31.   Už grubius Vidaus tvarkos taisyklių bei veikiančių įstatymų pažeidimus gyventojams gali būti pritaikytos baudžiamosios ar civilinės atsakomybės priemonės.

 

32.   Gyventojas, nesilaikantis Vidaus tvarkos taisyklių gyventojams reikalavimų, nevykdantis įstaigos dvišalėje sutartyje nurodytų įsipareigojimų, gali būti pašalintas iš įstaigos. Pagrindas inicijuoti pašalinimą – ne mažiau kaip 3 per 6 mėnesius raštu įforminti ir įstaigoje užregistruoti grubūs Vidaus tvarkos taisyklių gyventojams pažeidimai. Svarstant pašalinimo iš įstaigos klausimą dalyvauja ir pats gyventojas. Apie gyventojo pašalinimą informuojamas Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuris įvertina pašalinimo pagrįstumą.

 

33.   Geresnio gyventojų aptarnavimo, jų interesų bei pasitaikančių problemų sėkmingesnio sprendimo tikslu, įstaigos gyventojai viešu balsavimu renka Gyventojų tarybą iš 7-9 asmenų. Tary-bos veikla ir pareigos nurodytos Gyventojų tarybos nuostatuose.

 

34.   Gyventojui mirus, surašomas aktas apie likusius kambaryje jo asmeninius daiktus bei pinigus ir jie grąžinami artimiesiems. Pastarieji patvirtina tai savo parašu akte.

 

35.   Gyventojas turi teisę įvairiais klausimais kreiptis į įstaigos administraciją raštu ar žodžiu ir gauti atitinkamą informaciją dėl pateikto skundo, prašymo ar užklausimo. Raštu pateikti skundai ir prašymai registruojami atskirame žurnale, kuris yra socialinių darbuotojų kabinete. Administracija privalo išsiaiškinti skundo pagrįstumą, jei reikia, imtis priemonių. Apie rezultatus turi būti informuotas pareiškėjas 5-ių dienų laikotarpyje raštu ar žodžiu, kaip to jis pageidauja. Jeigu skundas reikalauja papildomo, didesnio tyrimo, stebėjimo ar pan., atsakymas pareiškėjui pateikiamas 10-ies dienų laikotarpyje arba vėliau. Pastaruoju atveju pareiškėjas informuojamas ir su juo derinamas skundo tyrimo rezultatų pateikimo laikas.

 

36.   Gyventojams užtikrinama teisė kreiptis įvairiais klausimais į įstaigos dalininkus, kontrolės bei kitas institucijas ir įstaigas.

 

37.   Su Vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojai supažindinami ne tik priimant į įstaigą. Jos aiškinamos gyventojų susirinkimuose arba, reikalui esant, asmeniškai.

 

38.   Vidaus tvarkos taisyklės yra taikomos visiems pensionato gyventojams.

 

39.   Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams iškabinamos viešoje vietoje, kiekviename įstaigos gyvenamųjų korpusų aukšte.

_____________